NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ganzenakkoord in Noord-Holland

28 mei 2014

De provincie Noord-Holland en de Faunabeheereenheid, een samenwerkingsverband van natuur-, landbouw- en jagersorganisaties, hebben een akkoord bereikt over de aanpak van ganzen in de provincie. Gedeputeerde Staten hebben op 27 mei het Uitvoeringsbeleid Ganzen Noord-Holland 2014 vastgesteld, waarin de voorwaarden voor uitvoering zijn vastgelegd. Het beleid geeft méér ruimte voor populatiereductie van jaarrond verblijvende ganzen en het terugdringen van de tegemoetkomingen in faunaschade. Tegelijkertijd worden overwinterende ganzen beschermd.

Door de sterke groei van het aantal ganzen neemt de schade aan landbouwgewassen exponentieel toe. Ook treedt schade op aan natuur en kunnen ganzen een gevaar vormen voor de vliegveiligheid. Noord-Holland is één van de provincies met de meeste ganzen. In de zomer verblijven er ruim 100.000 ganzen, in de winter zijn dat er 250.000. In 2013 werd ongeveer € 4,2 miljoen aan tegemoetkoming in schade aan landbouwgewassen uitgekeerd aan Noord-Hollandse boeren, waarvan 89% veroorzaakt door ganzen. Dat is bijna 20% van de schade in heel Nederland. Ter vergelijking: in 2003 werd in Noord-Holland slechts € 0,5 miljoen aan tegemoetkomingen in schade uitgekeerd. Als er nu niet wordt ingegrepen, zullen de tegemoetkomingen in schade op korte termijn oplopen tot bijna € 7 miljoen.

Belangrijkste uitgangspunten
De betrokken partijen zijn overeengekomen dat de winterperiode ingaat op 1 november (voorheen 1 oktober) en de zomerperiode op 1 maart (voorheen 1 april). In de winterperiode is schadebestrijding uitsluitend mogelijk op kwetsbare gewassen. Overjarig grasland valt daar niet onder. In zogenaamde ’rustgebieden’ geldt volledige rust, dus ook geen schadebestrijding op ganzen. Deze rustgebieden zijn nodig om overwinterende ganzen afdoende bescherming te bieden. Doordat de winterrust wordt verkort, is het mogelijk om twee maanden langer aan populatiebeheer en schadebestrijding te doen. Alle partijen in de Faunabeheereenheid zullen zich inzetten om op hun eigen terreinen de beoogde populatiereductie te versnellen. Zij zullen daarvoor een gezamenlijk gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen.

Hoogte tegemoetkomingen in schade
Met betrekking tot de tegemoetkoming in schade hebben de 12 provincies eerder besloten dat er een landelijk plafond wordt gesteld van jaarlijks 2 miljoen euro voor zomerschade in heel Nederland. Ook geldt een behandelbedrag (soort leges) van € 300 voor schadeverzoeken. Wel heeft de provincie toegezegd een extra vergoeding beschikbaar te stellen aan agrariërs in rustgebieden. Boeren in deze gebieden krijgen naast de 100% tegemoetkoming in schade van het Faunafonds, een bedrag van € 50 per schadehectare, tot maximaal € 15.000 over 3 jaar.

Schadebestrijding in Natura2000-gebieden
Alle betrokken partijen zijn het eens over het feit dat ook in Natura2000-gebieden beheermaatregelen nodig zijn, omdat zowel in als rondom deze gebieden veel schade wordt aangericht door ganzen. Niet alleen schade aan landbouwgewassen, maar ook aan de natuur. Partijen die in Natura2000-gebieden de ganzen willen bestrijden, hebben naast een ontheffing op de Flora- en faunawet ook een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet van de provincie nodig. De aanvrager moet dan aantonen dat de schadebestrijding geen significant negatieve effecten heeft op de vanuit Natura2000 beschermde soorten. De provincie heeft toegezegd dat zij op korte termijn een onderzoeksbureau zal inschakelen ter facilitering van vergunningsaanvragen en de daarvoor op te stellen passende beoordeling.

Evaluatie
Dit uitvoeringsbeleid is een samenhangend pakket van afspraken, die voor alle betrokken partijen relevant zijn. De maatregelen die tot populatiereductie van zomerganzen moeten leiden, worden in het najaar van 2015 geëvalueerd. Als blijkt dat de schade niet noemenswaardig is afgenomen, zal de winterrust (behoudens in de rustgebieden) worden opgeschort.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland is blij dat in Noord-Holland een akkoord is bereikt. Bond: “Het is mooi dat er nu een breed gedragen akkoord is. Dat laat zien dat natuur- en landbouwbelangen in Noord-Holland prima samen kunnen gaan. Het is nu aan alle partijen om vanuit hun eigen rol de verantwoordelijkheid te pakken om het akkoord uit te voeren. Wij kunnen als provincie wel ontheffingen en vergunningen verlenen, maar alles valt of staat uiteindelijk met de mate waarin daar in de praktijk gebruik van wordt gemaakt. Er is sprake van een gezamenlijke opgave en ik ben blij dat alle betrokken partijen dat onderschrijven.”

Het volledige uitvoeringsbeleid ganzen 2014 is te downloaden op www.noord-holland.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet