NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet laat het landschap op z'n beloop

26 mei 2014

De contouren van het natuurbeleid van staatssecretaris Dijksma tekenen zich af: we houden ons aan wat van Europa moet, leggen daarvoor de verantwoordelijkheid bij de provincies, en de uitvoering bij agrariërs. De hoop is dat daaromheen een 'vangnet' ontstaat van burgers en bedrijven die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de natuur. De rol van het Rijk beperkt zich tot het meegeven van doelen aan decentrale uitvoerders. En daar gaat iets vreselijk mis. Staatssecretaris Dijksma is pragmatisch en kijkt waarvoor we bij wanprestatie een boete van Brussel krijgen: Natura 2000-gebieden en de vogel- en habitatrichtlijn. Natuur is zo een doel op zich, evenals behoud van soorten. Daar is veel voor te zeggen, maar de belangrijkste schakel ontbreekt: het landschap.

Voor het Rijk is landschap geen 'doel op zich'. Het maakt geen deel uit van het afrekenbare kader voor de provincies; het wordt sporadisch genoemd in de Natuurvisie; het telt nauwelijks mee in de 'vergroeningseisen' voor agrariërs; het is niet opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma, het vormt geen onderdeel van onderzoeks- of monitoringprogramma's; het valt niet onder de 'zorgplicht' in de nieuwe Omgevingswet en het kan niet worden aangemerkt als gebied met een beperking voor landbouwproductie.

Dat is niet alleen een ramp voor zorgvuldig opgebouwd en beheerd cultuurlandschap, het is ook bijzonder kortzichtig. Want met name de ambitie tot soortenrijkdom is gediend met het behoud van landschapselementen. Het is de voorwaarde waar biodiversiteit op drijft, zo toont recent onderzoek aan. Sturen op landschapsbeheer is sturen op soorten, terwijl het daarnaast bijdraagt aan wat de burger wenst: een groene leefomgeving waarin hij kan wonen, werken en recreëren.

De grote pech voor het landschap is, dat Nederland bij teloorgang niet wordt beboet door Europa. Er is weliswaar door Nederland een Europese Landschapsconventie ondertekend, maar die kent geen sancties. Dus komt er uit Den Haag geen visie, geen ambitie, geen doel en geen geld. Daarmee is het landschap vogelvrij. Wij blijven ervoor gaan, samen met betrokken bewoners. Het Rijk ook?

Midzomerlandschapsdebat
Op 20 juni 2014 organiseert Landwerk het midzomerlandschapsdebat met als thema 'Wie is verantwoordelijk voor het Nederlandse landschap?' Marieke van der Werf van Landschapsbeheer Nederland is een van de deelnemers aan dit debat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet