NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schouders onder Brabantse natuur

20 mei 2014

Bestuurders van de provincie, waterschappen, natuurorganisaties en ZLTO hebben hun handtekeningen gezet onder een vergaande vorm van samenwerking op natuurgebied. Voor 2027 willen ze met elkaar het Brabantse deel van het nationale natuurnetwerk hebben afgemaakt.

Schouders onder Brabantse natuur
In totaal stellen ze € 400 miljoen en 2.000 hectare ruilgrond beschikbaar. Het is de bedoeling daarmee allerlei andere partijen te verlokken om mee te investeren in het aankopen van grond en het inrichten ervan tot natuurgebieden.

De natuur in ons land is door woningbouw, de landbouw en de aanleg van wegen kleiner geworden en versnipperd geraakt. Dat vormt een bedreiging voor het voortbestaan van veel plant- en diersoorten. Om die reden werd jaren geleden de ecologische hoofdstructuur (EHS) vastgesteld: een te ontwikkelen, samenhangend netwerk van natuurgebieden van (inter)nationaal en provinciaal belang om ecosystemen met de daarbij behorende plant- en diersoorten veilig te stellen. Een deel van die gebieden moet nog worden aangekocht en ingericht.

Netwerk afmaken
Het Rijk stopte in 2012 met de financiering van de ecologische hoofdstructuur (EHS), inmiddels omgedoopt tot Nationaal Natuurnetwerk. Het provinciebestuur van Noord-Brabant besloot als enige provincie in Nederland om het netwerk af te maken en daar zelf geld voor beschikbaar te stellen: € 240 miljoen, afkomstig uit de Essent-gelden. Gedeputeerde ecologie Johan van den Hout: ‘In Brabant hechten wij veel waarde aan de natuur. Landschappen van hoge kwaliteit maken Brabant aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren’.

Samenwerking
De provincie en de zogeheten ‘manifestpartners’ trekken gezamenlijk op in het realiseren van het Brabantse natuurnetwerk, dat in 2027 klaar moet zijn. Die manifestpartners zijn de provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Waterschap de Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Noord-Brabants Landschap, Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie en Toeristisch Ondernemers Platform Brabant. 17 bestuurders plaatsten gisteren in totaal 408 handtekeningen op de documenten die de samenwerking formaliseren. Het belangrijkste daarvan: de ‘Samenwerkingsovereenkomst Realisatie EHS’. Met het ondertekenen van beheersplannen voor 8 Natura 2000-gebieden werd ook een flinke stap gezet in het voldoen aan de Europese natuurverplichtingen.

Groen Ontwikkelfonds
Als onderdeel van de afspraken heeft de provincie Noord-Brabant het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB BV) opgericht. Natuur kan worden gerealiseerd door het aankopen, afwaarderen, uitruilen en/of inrichten van gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Ecologische Verbindingszones (EVZ). GOB BV kent aan de hand van een Investeringsreglement financiële middelen toe aan projecten. Daarnaast kan het fonds in kansrijke initiatieven participeren of kan het garant staan voor de realisatie ervan.

Advieseenheid Brabants Natuurnetwerk
In de nieuwe aanpak nodigt de provincie particulieren en ondernemers in de regio nadrukkelijk uit om de maatschappelijke en economische waarden van natuur te benutten en er in te investeren. Initiatiefnemers kunnen zich richten tot de Werkeenheid Brabants Natuurnetwerk die kan adviseren over de mogelijkheden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Contactpersoon is Martien van Bavel

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet