NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer laat zich adviseren over Rijksnatuurvisie

13 juni 2014

Op 12 juni heeft de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken zich in een rondetafelgesprek door vertegenwoordigers van de wetenschap, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en overheden laten adviseren over de Rijksnatuurvisie, die staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) op 11 april aan de Kamer heeft aangeboden. Jan-Jacob van Dijk benadrukte namens het IPO het belang van een verbinding van natuur met de samenleving.

Enthousiasme en kritiek
De verschillende sprekers toonden zich enthousiast over de positieve toonzetting van de natuurvisie, over het belang van maatschappelijke betrokkenheid en over de mogelijkheden voor natuurcombinaties. Er was echter ook kritiek. De heer Van de Gronden van het Wereldnatuurfonds miste bijvoorbeeld een visie voor de langere termijn en mevrouw Van der Werf van Landschapsbeheer Nederland vond dat er te weinig aandacht is voor het landschap. De heer Van den Tweel (Vereniging Natuurmonumenten) wees op het belang van een goed beheer en van afronding van het Natuurnetwerk Nederland. Hij vindt dat hierover goede afspraken zijn gemaakt in het Natuurpact.

Verbinding met de samenleving
Op basis van dat Natuurpact werken provincies en partners aan het beheer en ontwikkeling van de natuur. Gedeputeerde Van Dijk (Gelderland en IPO-portefeuillehouder) signaleerde ook een verschuiving in het denken over natuur: je moet investeren in de ecologie om economie mogelijk te maken. Het natuurbeleid is volgens hem niet langer alleen een zaak van de overheid. Er moet gezocht worden naar nieuwe verdienmodellen en naar verbinding met de samenleving. Deze trends worden volgens hem goed gesignaleerd in de Rijksnatuurvisie.

Provincie combineert opgaven in n gebied
Van Dijk ging ook in op de zorgen over de decentralisatie die door met name de SP en Partij voor de Dieren werden geuit. Hij beargumenteerde dat rijk en provincies samen verantwoordelijk zijn voor dit beleid en dat in het Natuurpact goede afspraken zijn gemaakt over deze rolverdeling. De provincie is als gebiedsregisseur de partij om de verschillende opgaven bij elkaar te brengen. Dat dit effect heeft illustreert hij aan de hand van de ontwikkelingen in het Rijnstrangengebied waar met Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen en gebiedspartners werd samengewerkt. In dit gebied combineert de provincie Gelderland natuurontwikkeling met mobiliteits-(doortrekken van de A15), economische- (komst van een overnachtingshaven) en wateropgaven (opvanggebied bij hoogwater van de Rijn).

Elkaar aangespreken
Hij toonde zich geen voorstander van meer landelijke borging: Als het rijk aanwijzingen gaat geven ontstaat er duikgedrag en kunnen provincies een andere overheidslaag de schuld geven. Daarom hebben de provincies afgesproken elkaar onderling aan te spreken op de uitvoering van het beleid. Op 2 juli vindt een AO Natuur plaats waar onder andere de Rijksnatuurvisie wordt besproken. Dit rondetafelgesprek fungeerde als voorbereiding op dit debat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet