NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe natuurwet: natuur in goede handen bij de provincies

18 juni 2014

Vandaag is de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Natuurbescherming (33 348) naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van staatssecretaris Dijksma wijzigt het wetsvoorstel van haar voorganger Bleker, dat na indiening in augustus 2012 controversieel werd verklaard vanwege de demissionaire status van het kabinet Rutte I.

Het wetsvoorstel ziet op de bescherming van kwetsbare natuurgebieden, in het wild levende planten- en diersoorten en bossen. Versterking van de natuur en de biodiversiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en provincies, zoals ook neergelegd in het Natuurpact van september 2013.. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de kaders en ambities en voor het nakomen van de Europeesrechtelijke verplichtingen. De ontwikkeling en het beheer van de natuur wordt gedecentraliseerd naar de provincies. Met deze nota van wijziging van het wetsvoorstel Natuurbescherming krijgen deze afspraken de benodigde wettelijke basis en derhalve is het van belang dat de wet spoedig in werking treedt. Met het voorstel wordt ook een vereenvoudiging van regelgeving beoogd door de samenvoeging van drie bestaande wetten: Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en de Boswet.

Provincies
De provincies zijn op hoofdlijnen positief over het wetsvoorstel. Ten opzichte van het wetsvoorstel-Bleker is sprake van een aanzienlijke uitbreiding van de verantwoordelijkheden van de provincies. Het voorstel doet meer recht aan de centrale rol van de provincies bij de uitvoering en vormgeving van het natuurbeleid. Een provinciale natuurvisie, waarin de strategische hoofdlijnen van het beleid worden geschetst, wordt een van de nieuwe provinciale instrumenten.

De provincies zijn positief over het vervallen van de lex silencio positivo. Door deze ‘wie zwijgt, stemt toe’-regeling voor vergunningen kon onomkeerbare schade aan de natuur ontstaan. Tegelijk constateren de provincies ook dat niet alle bevoegdheden die nodig zijn om het natuurbeleid vorm te geven naar de provincies overgaan. Het rijk houdt de bevoegdheid tot opening en sluiting van de jacht, over de centrale regeling voor vrijstelling voor schadebestrijding door bepaalde diersoorten, over de vaststelling van de lijst van invasieve exoten, en over de ontheffingverlening voor herintroductie van soorten. Het zou logisch zijn deze bevoegdheden ook te decentraliseren naar de provincies, temeer daar het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten veroorzaakte schade al een taak van de provincies is.

Dijksma
Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) noemt de nieuwe wet een mijlpaal voor de toekomst van de natuur in Nederland. De wet moet bijdragen aan breed draagvlak voor natuur, de bescherming van de biodiversiteit en tegelijkertijd voldoende ruimte voor ondernemerschap bieden. Zij spreekt over de formele vastlegging van de plicht van de provincies hun natuurbeleid vast te leggen.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet