NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Omgevingswet naar de Tweede Kamer

17 juni 2014

Vandaag heeft minister Melanie Schultz- Van Haegen (IenM, VVD) de Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2018 in werking en heeft als doel om het omgevingsrecht te vereenvoudigen voor burgers, bedrijven en overheden. Het IPO is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het huidige wetsvoorstel. Voor provincies biedt de wet voldoende mogelijkheden om hun rol als regisseur van de ruimtelijke ordening waar te maken.

De Omgevingswet bundelt 26 wetten op het gebied van de leefomgeving. Daarnaast wordt het verkrijgen van een vergunning straks sneller en eenvoudiger. Zo zijn voor projecten, zoals het uitbreiden van een school op een locatie waar vooral wordt gewoond, waar bomen moeten worden gekapt en waar extra uitritten nodig zijn, nu drie omgevingsvergunningen nodig met een proceduretijd van een half jaar. Onder de Omgevingswet wordt dat ŽŽn omgevingsvergunning, met een proceduretijd van slechts 8 weken.

De Omgevingswet houdt straks rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei en bevolkingskrimp. Provincies en gemeenten krijgen ruimte voor flexibiliteit en eigen afwegingen. Een belangrijk element in het wetsvoorstel is de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij besluitvorming over plannen, visies en projecten. Degenen die wonen en werken in een gebied kunnen meewerken aan kwalitatief goede besluiten. Iets wat provincies op dit moment vaak al in de praktijk toepassen.

Het IPO is namens de provincies nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Provincies zijn tevreden met het resultaat dat nu naar de Kamer is verstuurd. Voor provincies was het van belang dat zij hun sturende en regiserende rol op het fysieke domein kunnen blijven waarmaken. Het IPO constateert dat de wet hiervoor voldoende instrumenten biedt. Door middel van een provinciale Omgevingsvisie behoudt het middenbestuur de mogelijkheid om verschillende belangen (zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en water) integraal af te wegen. Daarnaast biedt de Omgevingswet provincies ook 'doorzettingskracht' om deze provinciale belangen op lokaal niveau te laten doorwerken.

Bron:IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet