NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe impuls aan regiobrede samenwerking Groene Hart

11 juni 201

Gedeputeerde Rik Janssen was op 11 juni 2014 aanwezig bij de ondertekening van het convenant tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden. Deze gemeenten slaan de handen ineen om de ontwikkeling van het Groene Hart een blijvende impuls te geven. In het convenant zijn ambities opgenomen voor de thema's economie, bereikbaarheid, water en recreatie.

Samen willen de gemeenten de positie van het Groene Hart, als onderdeel van de Randstad, versterken en de economische ontwikkeling van het gebied verbeteren. Daarbij wordt de verbinding tussen het stedelijke en landschappelijke gebied gezocht.

De gemeenten geven daarmee invulling aan het advies van de Externe Commissie Midden Holland. Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden zijn aanjagers van de samenwerking, maar zoeken daarbij nadrukkelijk naar intensief partnerschap met andere gemeenten in het gebied, het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en medeoverheden.

Ambities
Binnen de samenwerking zijn 3 ambities benoemd op de terreinen economie, bereikbaarheid en water en recreatie. Op economisch gebied is de ambitie om de economische groei en werkgelegenheidsontwikkeling in de regio in 2020 gelijk te laten zijn aan de gemiddelde groei in Nederland. De bereikbaarheid van de economische kerngebieden en de verbindingen met de omliggende metropolen moet verbeteren. En op het gebied van water en recreatie is het de ambitie om de toekomstwaarde van het door water gekarakteriseerde landschap te vergroten.

Samenwerkingsagenda
De komende tijd werken de gemeenten de ambities uit in een resultaatgerichte samenwerkingsagenda. De provincie steunt het initiatief onder meer met een bijdrage om de samenwerking te faciliteren en een impuls te geven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet