NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland stemt in met Ganzenbeheerplan van de FBE

11 juni 2014

Gelderland stemt in met het Ganzenbeheerplan 2014-2019 van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE). De FBE vraagt ruime mogelijkheden voor het bestrijden van schade en het beheren van de ganzen in de zomer, zodat de stand van de grauwe ganzen en brandganzen wordt teruggebracht. De trekganzen krijgen rust in aangewezen gebieden. Met deze aanpak wil de FBE de stand van de zomerganzen in vijf jaar terugbrengen naar het gewenste niveau van 2005. De provincie Gelderland is het met de breed gesteunde aanpak van de FBE eens om op deze wijze de overlast voor landbouw, natuur en zwemwater te beperken.

Stand
De getelde hoeveelheid ganzen neemt jaarlijks flink toe. De FBE wil de stand van de zomerganzen in vijf jaar terugbrengen van 89.000 grauwe ganzen naar 28.776 en 4.400 brandganzen naar 3.364

Landelijk akkoord
Richtinggevend voor het plan zijn de afspraken uit het landelijke Ganzenakkoord van december 2012. Op twee onderdelen wijkt het plan van de Gelderse FBE af van deze landelijke aanpak. Zo vraagt de FBE een ontheffing voor afschot bij schadebestrijding op meerjarig grasland in de winterperiode. Als het verminderen van de stand van ganzen in de zomer voldoende effect sorteert en de ganzenschade in de winter ruimhartig wordt vergoed, zal de FBE dit onderdeel van de ontheffing niet gebruiken. Daarnaast zijn de ontheffingsvoorwaarden op maat gemaakt omdat ze op meer draagvlak kunnen rekenen. Zo vraagt de FBE bijvoorbeeld om het gebruik van een kogelgeweer naast het hagelgeweer en wil zij in de winter van een half uur voor zonsopgang tot 12.00 uur aan de slag.

Beheersbaar
"De FBE blijft met haar voorstel voor beheer en schadebestrijding van de ganzen zeer dicht bij het landelijk ganzenakkoord. De FBE garandeert de winterrust voor trekganzen onder de voorwaarde dat in de zomer het aantal overblijvende ganzen sterk wordt verminderd. Niemand is blij dat er zoveel ganzen gedood moeten worden, maar het is de enige manier om de situatie beheersbaar te krijgen.", aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor Natuur en Landschap.

Breed draagvlak
De FBE Gelderland heeft het ganzenbeheerplan opgesteld na advies van het GAK-Gelderland. In dit GanzenAfstemmingsKader zitten de organisaties Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gelders Landschap, Vogelbescherming Nederland, LTO-Noord, Natuurlijk Platteland Oost (NPO), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Organisatie voor jacht en Grondbeheer (NOJG), Koninklijke Nederlandse Jagersorganisatie (KNJV) en de Gelderse WildBeheerEenheden. Het ontwerp-goedkeuringsbesluit en de ontwerp-ontheffing liggen vanaf 13 juni zes weken ter inzage.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet