NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming woedend op provincie Overijssel

22 mei 2014

Gedeputeerde Staten van Overijssel besloot vandaag de winterrust van trekganzen in Overijssel niet te respecteren. Voor de natuurorganisaties is dit onacceptabel. Zij werken niet mee aan het bejagen van ganzen in de winter.

Twee pijlers
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Landschap Overijssel bepleiten dat de afspraken uit het Ganzenakkoord ook in Overijssel uitgevoerd worden. In het landelijke akkoord is een zorgvuldige compromis gemaakt tussen het beschermen van ganzen en het terugdringen van schade door ganzen. En daarom gebaseerd op twee belangrijke pijlers: trekganzen worden in de winter niet bejaagd en de ganzen die 's zomers voor schade zorgen worden in aantal verminderd. Na het klappen van het landelijke Ganzenakkoord in december gaven provincies aan dicht bij het oorspronkelijke akkoord te blijven.

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft nu besloten n van deze onderdelen te schrappen, waarmee zij massaal afschot van overwinterende ganzen mogelijk maakt gedurende de hele winter. In tegenstelling tot Overijssel gunnen de meeste andere provincies de trekganzen wel de noodzakelijke winterrust van 1 november tot 1 maart. In die periode is nauwelijks sprake van noemenswaardige schade aan grasland.

Voor natuurorganisaties is het duidelijk: zij vinden dat of beide pijlers uitgevoerd moeten worden, of geen van beiden. Het besluit om ook tijdens de winterrust de ganzen te bejagen ondermijnt voor hen het draagvlak om mee te werken aan jacht in de zomer als schadebestrijding.

De Gedeputeerde Staten stelt in haar persbericht dat zij een advies van de Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel overneemt en impliceert hiermee ten onrechte dat natuurorganisaties dit besluit zouden steunen. Dit was en is echter niet het geval.

Beschermde trekganzen
In de ogen van natuurorganisaties is het toestaan van jacht op ganzen in de winter niet verantwoord omdat het trekvogels zijn, waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid draagt. Voor veel kwetsbare soorten is Nederland een van de weinige geschikte overwinteringsbestemmingen. Voor andere soorten is ons land de enige plaats waar bijgetankt kan worden voor hun reis naar andere gebieden. Jagen op deze ganzen heeft invloed op een ecosysteem ver weg, waar we de effecten niet van kunnen volgen. In de maanden dat de winterrust zou moeten gelden brengen ganzen bovendien slechts beperkt schade toe.

Gezamenlijke oplossing
Het Ganzenakkoord is een precair compromis waar de natuurorganisaties mee kunnen leven. Andere provincies met grote landbouwgebieden zoals Zeeland en Drenthe hebben de vier maanden winterrust inmiddels in provinciaal beleid vastgelegd. Overwinterende ganzen in Overijssel daarentegen zijn vogelvrij verklaard. De natuurorganisaties kunnen zo niet meewerken aan maatregelen in hun terreinen. Noch in de winter, noch in de zomer. De natuurorganisaties wijzen Gedeputeerde Staten van Overijssel op hun verantwoordelijkheid om zich het lot van de trekganzen aan te trekken en roepen met klem op het besluit te herzien.

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Landschap Overijssel hebben vandaag een brief verstuurd naar gedeputeerde Hester Maij.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet