NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Parlementaire stand van zaken PAS

14 juli 2014

De leden Vlietstra (PvdA) en Vos (GroenLinks) van de commissie Economische Zaken van de Eerste Kamer hebben in de laatste vergadering voor het zomerreces nadere vragen ingediend op de voorgestelde wijzigingen van de Natuurbeschermingswet ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In de commissievergadering van 24 juni was al besloten dat ‘onder voorbehoud van ontvangst van de antwoorden uiterlijk 15 augustus 2014 de commissie voorstelt het wetsvoorstel op 9 september 2014 plenair te behandelen’.

In de eerste schriftelijke ronde (27 mei) werden door bijna alle fracties in de Senaat, met uitzondering van D66, 50+, de ChristenUnie en OSF, vragen gesteld over het wettelijk kader voor de PAS en de invulling van de PAS. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) zond op 20 juni de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer. In de memorie van antwoord refereert Dijksma aan het gegeven dat het programma ‘nog in ontwikkeling is [en] voor de verdere ontwikkeling het van belang is dat het wettelijk kader helder is’.

Het nader verslag met de vragen van Vlietstra en Vos is voorzien voor dinsdag 15 juli 2014.

Planning
Tijdens de plenaire behandeling van de PAS in de Tweede Kamer (16 april) had Dijksma toegezegd het programma daar voor te hangen zodra gereed. In de memorie van antwoord aan de Senaat schreef Dijksma te verwachten dat deze voorhang eind 2014 gebeurt. Deze procedure leidt er toe dat het PAS-programma na vaststelling (in overeenstemming met alle colleges van Gedeputeerde Staten) ter beoordeling aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De staatssecretaris heeft laten weten nu vast te houden aan inwerkingtreding in het voorjaar van 2014.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet