NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Visvangstbeperking in IJsselmeer 85%

8 juli 2014 Vissers in het IJsselmeer hebben tot juni 2015 te maken met een vangstbeperking van 85% op zogeheten schubvis (rode baars, snoekbaars, brasem en blankvoorn). Inkomstenderving wordt gecompenseerd uit een speciaal fonds van 340.000 euro. Onder andere door een te hoge visserijdruk zijn de schubvisbestanden in het IJsselmeer uitgeput. De betrokken partijen hebben een akkoord bereikt om de visserij op schubvissen komend jaar toe te staan met slechts 15% van de beschikbare staande netten en daarvoor vissers te compenseren die daardoor aantoonbaar inkomsten mislopen. Afgesproken is ook dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) volgend jaar een nieuw stelsel van rechten toepast om de visserij om te vormen naar een economisch en ecologisch duurzaam stelsel.

Eerst bezwaar- en beroepsprocedures
Maatschappelijke partners, Stichting Blauwe Hart, Vogelbescherming Nederland en Sportvisserij Nederland hebben de afgelopen jaren hun toevlucht genomen tot bezwaar- en beroepsprocedures. In 2012 is op initiatief van provincie Friesland met overheden en stakeholders een mediation-traject gestart. Het resultaat verscheen afgelopen maart. Het was een Masterplan voor transitie naar duurzame visserij met advies aan het ministerie om drie jaren niet te vissen om herstel van visbestanden mogelijk te maken.

Tweede beste alternatief
Het ministerie heeft dat Masterplan daarna niet overgenomen. Discussies in de Tweede Kamer en bestuurlijke overleggen hebben een tweede beste alternatief opgeleverd. Dit resultaat werd pas afgelopen juni bereikt en vastgelegd in een brief aan de Tweede Kamer per 1 juli. Vanaf begin deze maand kan er met staande netten worden gevist op snoekbaars, baars en brasem. Daartoe hebben de provincies als bevoegde instanties meegewerkt aan een versnelde periode om nog op tijd de benodigde Natuurbeschermingswetvergunningen te verlenen.

Toezicht en uitwerking nieuw stelsel
De betrokken partijen organiseren zelf een intensiever toezicht en handhaving op de omvang van de visserij en op het voldoen aan de vergunningsvoorwaarden die verdrinking van watervogels voorkomen. EZ neemt het voortouw om op korte termijn te komen tot concrete afspraken over de controle- en handhavingsstrategie en uitvoering. Ook neemt het ministerie met betrokkenheid van alle partijen de verdere uitwerking van het nieuwe stelsel voor visserijbeheer van schubvis in het IJsselmeer ter hand. Het stelsel moet ingaan per 1 juni 2015.

De provincies werken in overleg met de betrokken partijen verder aan de inrichting van het zogeheten Transitiefonds voor duurzame visserij.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet