NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waterbeleid en natuurbeleid moeten meer gezamenlijk optrekken

4 juli 2014

Nederland gaat de komende jaren voor miljarden investeren in waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. De overheid vindt het belangrijk om bij deze investeringen ambities op het gebied van water en ruimtelijke kwaliteit, waaronder natuur, te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendement te halen.

Natuur gebruiken om wateropgaven te realiseren
De vraag is nu: ‘Welke rol kunnen natuurgebieden en natuurlijke processen spelen om wateropgaven te realiseren? En ook: ‘Hoe zorgen we ervoor dat meekoppelen van water- en wateropgaven business as usual wordt?’ Daarvoor heeft Alterra Wageningen UR in opdracht van het ministerie van EZ onderzoek gedaan naar de succesfactoren en belemmeringen op basis van ervaringen van de afgelopen periode, en naar de kansen voor meekoppelen in de planperiode van de nieuwe waterbeheersplannen. Het onderzoek is breed uitgevoerd, in samenwerking met I&M, EZ, waterschappen, natuurorganisaties en provincies. “Er liggen op dit moment al veel kansen,” zegt Alterra-onderzoeker Tim van Hattum, “maar niet alle kansen worden vanzelfsprekend benut.”

Het Deltaprogramma gaat de uitvoering in. Er worden de komende jaren veel uitvoeringsprojecten voorbereid voor een klimaatbestendige waterveiligheid en zoetwatervoorziening. En ook voor de Kaderrichtlijn Water worden nieuwe projecten voorbereid die de kwaliteit van watersystemen op het gewenste niveau moeten brengen. Al die projecten bieden kansen voor een slimme combinatie met andere functies, waaronder natuur. In de praktijk blijkt de verkokering van beleidsvelden een integrale aanpak vaak in de weg te staan. Water- en natuurbeleid zijn inhoudelijk en procedureel onvoldoende verweven. Dit geldt voor het rijksbeleid maar vaak ook voor het beleid van provincies en waterschappen.

Relevante aandachtspunten
Als relevante aandachtspunten noemen de onderzoekers nog de sectorale financiering, het belang van samenwerking in een vroeg stadium en het belang van een goed onderbouwde afweging tussen een integrale en innovatieve aanpak en traditionele oplossingen. Hiervoor doen zij een serie aanbevelingen. Tim van Hattum: “Het is op de eerste plaats belangrijk dat de rijksoverheid en regionale overheden hun gezamenlijke ambitie uitspreken voor het maximaal benutten van kansen. Daarbij moeten integrale gebiedsvisies en gebiedsagenda’s het uitgangspunt zijn. Bij de voorbereiding van uitvoeringsprojecten voor water- en natuuropgaven zou het verplicht moeten worden om standaard een ‘meekoppeltoets’ uit te voeren. Een stimuleringsfonds en een meerjarig kennis- en innovatieprogramma zijn essentieel om kansen te verzilveren voor groene innovaties waar ook de Topsector Water haar voordeel mee kan doen. En tot slot pleiten wij voor het opzetten van een landelijke Taskforce met vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen (I&M, EZ, provincies, waterschappen, natuurorganisaties, kennisinstellingen, bedrijfsleven) die moet toezien op de uitvoering van de ambities die we met zijn allen geformuleerd hebben.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet