NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bijna 3 miljoen Europese subsidie voor natuur Drents-Friese Wold

7 juli 2014

De provincies Drenthe en Fryslân ontvangen 2.935.381 euro LIFE-subsidie van de Europese Commissie. Dit is voor uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Met het project "More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld" verwachten de provincies een forse verbetering van het natuurgebied.

De Drentse gedeputeerde Rein Munniksma is zeer tevreden met de toezegging. "Het Drents-Friese Wold is niet alleen een robuust nationaal park, maar is ook beschermd als Natura 2000 gebied. De aanwijzing tot Europees natuurgebied van allure vraagt om maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de natuur optimaal beschermd en verbeterd kan worden. Het nu gehonoreerde project is bedoeld om deze verbeteringen ook volledig door te voeren. We zijn dan ook blij dat onze investering aangevuld wordt met een forse bijdrage van Europa. Dat geeft het internationaal belang aan." De Europese Commissie heeft naast het Drents-Friese Wold vier andere Nederlandse projecten een subsidie toegezegd.

Aanpak in het gebied
Met de LIFE bijdrage kan het herstel van de hydrologie in het noordelijk deel van het Nationaal Park in één keer worden afgerond. Zo zal er over 15 jaar een toename zijn van circa 90 ha bijzondere habitattypen, als natte heide, heideveentjes en heischraal grasland. Circa 50 vennen profiteren van de maatregelen. Na afronding van het project zal het watersysteem in het Drents-Friese Wold robuuster en klimaatbestendig zijn.

Plagmachines gaan aan de slag in het Leggelderveld en het Doldersummerveld. Daar verdwijnen delen van de verzuurde bovenlaag, om plaats te bieden aan tal van planten en dieren van heidelandschappen. Ook worden de reeds verworven landbouwgronden in het hart van het gebied anders ingericht. Zo zal er een geschikt gebied ontstaan voor vogelsoorten als de grauwe klauwier.

Inrichtingsplan Oude Willem
De bestuurscommissie die is ingesteld om het inrichtingsplan Oude Willem uit te voeren, krijgt een aanvullende opdracht om ook dit Europese project ter hand te nemen. In het Inrichtingsplan Oude Willem worden de overgangen tussen bos en beekdal vloeiender gemaakt. De laanbomen langs de Oude Willemsweg blijven staan, maar het doorgaande verkeer over de weg zal ontmoedigd worden. Er komt een nieuw fietspad dwars over de Oude Willem, nieuwe struinnatuur en een uitkijkpunt.

Betrokken partijen
Naast de beide provincies dragen ook Het Drents Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, waterschap Reest en Wieden, Wetterskip, gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld en het Recreatieschap bij aan de inrichting van Oude Willem.

De aanvraag is opgesteld door DLG en advies- en ingenieursbureau Grontmij samen en mede ondersteund door de gemeenten Weststellingwerf en Midden-Drenthe, ANWB, IVN, Fryske Gea, plaatselijk belang Appelscha, de Maatschappij van Weldadigheid en het ministerie van Economische Zaken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet