NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer besprak nationale keuzes voor de eerste pijler GLB

03 juli 2014

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) verdedigde gisteren (2 juli) standvastig de gemaakte keuzes bij de nationale invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ( GLB ) tijdens het debat in de Tweede Kamer.

Vooral de keuzemogelijkheden bij vergroening (‘het equivalente pakket’) stuitte bij de woordvoerders van de fracties van VVD, CDA, SGP, PVV en ChristenUnie op weerstand. Zij pleiten voor het verbreden van de mogelijkheden voor het invullen van de verplichte vijf procent ecologische focusgebieden (EFA) op bouwland. De staatssecretaris stelde dat het hierbij niet om ‘nationale koppen’ gaat op Europees beleid, maar dat elke lidstaat een eigen keuze moet maken uit de totale lijst van mogelijkheden voor equivalente pakketten.

Er zijn dan ook moties ingediend over het toelaten van meer vanggewassen zonder beperkingen in het ‘equivalent pakket’ en dat meer landschapselementen mogen meetellen dan alleen de landschapselementen, die een contract hebben voor agrarische natuur- en landschapsbeheer. Beide punten raken direct aan de provinciale uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL).

Door de samenhang van vergroening en agrarisch natuurbeheer is met name het voorkomen van dubbele betalingen de reden dat de nationale keuze bij de eerste pijler invloed zal hebben op de inzet van akkerbouwers voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Beheerde akkerranden en ook landschapselementen in SNL tellen mee voor de vergroeningseisen, maar de vergoedingen mogen maar één maal betaald worden. Hierdoor zouden de vergoedingen in SNL (in deze pakketten) omlaag gaan. Tegelijkertijd voldoet een akkerbouwer er wel mee aan de vergroeningseisen en krijgt de daarvoor bestemde vergoeding. De verwachtingen of dit nadelig of voordelig is voor de animo voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer variëren. Provincies zijn nauw betrokken bij de werkgroep op landelijk niveau, die de synergie tussen eerste en tweede pijler van het GLB in de uitvoering verder uitwerkt.

In het breder perspectief van het GLB hebben de woordvoerders van de fracties van de PvdA, SP en Partij voor de Dieren enkele moties ingediend die als uitgangspunt hebben dat de vergroeningsmaatregelen niet ver genoeg gaan. De inzet voor de knelsectoren leidde tot weinig moties. Alleen de fractie van het CDA wil nog dat de 10 miljoen euro per jaar voor de kalverhouderijsector op het boerenerf terecht komt.

De stemmingen over de moties zijn voorzien in de avond van donderdag 3 juli. Daarna zal de stemmingsuitslag hier terug te vinden zijn.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet