NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

LTO kritisch op term 'bijzonder natuurgebied' in Natuurwet

30 juni 2014

LTO Nederland staat overwegend positief tegenover de gewijzigde natuurwet die vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd is. De wet integreert de natuurbeschermingswet, de flora- en faunawet en de boswet en is sterk vereenvoudigd.
LTO Nederland vindt dat een verbetering, maar plaatst kritische kanttekeningen bij onder andere het planmatig aanpakken van de faunabeheereenheid en de rechtspositie van de schadeontvanger. LTO Nederland vindt dat die rechtspositie versterkt moet worden en is van mening dat er voor het faunabeheer geen plan noodzakelijk is. De term ‘bijzondere natuurgebieden’ moet duidelijker omschreven worden.

“Een zeer positief punt van de gewijzigde Natuurwet is het feit dat Programmatische Aanpak stikstof (PAS) er op een zorgvuldige manier in verwerkt is”, licht bestuurder Siem Jan Schenk het standpunt van LTO Nederland toe. LTO Nederland vindt het ook positief dat oude natuurmonumenten verdwijnen. “Voor boeren in de buurt van deze gebieden is het dan niet langer nodig een NB-vergunning aan te vragen als ze nieuwe activiteiten rondom deze gebieden willen ondernemen. Een goede ontwikkeling, want het vermindert de administratieve lasten en het stimuleert ondernemerschap.” LTO Nederland is verder voorstander van een integrale afweging van belangen bij omgevingsplannen en vindt dan ook dat de natuurbeschermingswet binnen afzienbare tijd moet opgaan in de nieuwe omgevingswet.

Kritische noot bij term ‘bijzondere nationale natuurgebieden’
LTO Nederland plaatst een kritische noot bij de term ‘bijzondere nationale natuurgebieden’ die in de nieuwe wet wordt geïntroduceerd. “Het lijkt er op dat het gaat om gebieden die voor de instandhoudingsdoelstellingen van het natura 2000 netwerk belangrijk zijn, maar nog niet aangewezen zijn als Natura 2000”, zegt Schenk. “Deze gebieden krijgen hetzelfde beschermingsregiem als Natura 2000 gebieden. Het Rijk is bevoegd deze aan te wijzen. Voor LTO Nederland is het nog onduidelijk of het Rijk deze gebieden bij uitzondering aanwijst of dat het om een structurele toevoeging gaat van gebieden die onder het Natura 2000 regiem vallen. Is er vanuit dat Europese richtlijn geen noodzaak tot aanwijzen bijzondere nationale natuurgebieden dan moet het beschermingsregiem van Natura 2000 niet voor deze gebieden gelden”, stelt Schenk.

Plan faunabeheereenheid leidt tot meer bureaucratie
Voor de diersoorten die op de landelijke lijst van jacht staan, moet de faunabeheereenheid een plan opstellen, zo staat in de nieuwe Natuurwet. LTO Nederland vindt dat dit geen toegevoegde waarde heeft. “Belangrijk is dat er een goed beheer kan worden gevoerd waarin preventieve schadebestrijding door onder andere jacht mogelijk is. De voorgestelde wetgeving is hierover niet duidelijk. Wel leidt het voorstel tot meer bureaucratie”, stelt Schenk.

Rechtspositie schadeontvanger moet versterkt worden
LTO Nederland vraagt zich af of agrarische ondernemers hun schade straks op een goede manier kunnen verhalen. “Op dit moment is dat al niet goed geregeld’’, laat Schenk weten. “Boeren en tuinders leiden veel wildschade. De schade is veel groter dan bij het faunafonds gemeld wordt. De inspanningen om deze schade te verhalen zijn echter zo groot dat veel agrariërs de procedure tot schade-uitkering niet eens doorlopen.
De kern van het probleem is dat de rechtspositie van degene die schade lijdt te zwak is. Daardoor is het niet duidelijk welke inspanningsverplichting om schade te voorkomen nodig is om in aanmerking te komen voor schadevergoeding. Door deze opzet is de kans reëel dat de uitkering van schade niet alleen afhangt van wat redelijk en billijk is, maar ook wat het budget toelaat. LTO Nederland is van mening dat rechtspositie van degene die schade ondervindt in de Natuurwet en in de onderliggende Amvb’s versterkt moet worden.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet