NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fries Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 2016 – 2021

19 aug 2014 De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt zich ten doel dat er in 2015 een goede toestand is bereikt in alle wateren en dat er duurzaam wordt omgegaan met water. Onder voorwaarden is het mogelijk de maatregelen in fasen tot uiterlijk 2027 uit te voeren. Wat dit voor Fryslân betekent, is beschreven in de provinciale notitie ‘KRW in Fryslân 2016- 2021’. Doelen, maatregelen, typering, status en begrenzing zijn voor ieder waterlichaam afzonderlijk opgenomen in zogenaamde factsheets. Die vormen de basis voor de nationale Stroomgebiedsbeheersplannen die het Kabinet, namens de lidstaat Nederland, bij de EU-commissie moet indienen. PS wordt gevraagd de gezamenlijke ontwerp-afstemmingsnota voor Noord-Nederland te onderschrijven en het ontwerp van de Friese nota en de geactualiseerde ontwerp-factsheets vast te stellen. Daarna worden de stukken ter inzage gelegd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet