NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Invoering behandelbedrag Faunafonds

22 aug 2014

Agrariërs betalen per 1 oktober 2014 een behandelbedrag van € 300 aan het Faunafonds bij een aanvraag voor tegemoetkoming in schade. Voor de behandeling van de aanvraag worden kosten gemaakt, zoals het taxeren van de schade. Deze kosten bedragen ongeveer € 600 per aanvraag. Het behandelbedrag van € 300 draagt hier voor 50 procent aan bij.

Agrariërs die schade ondervinden door toedoen van beschermde inheemse diersoorten kunnen een tegemoetkoming in die schade aanvragen bij het Faunafonds (www.faunafonds.nl). De regels voor het aanvragen van deze tegemoetkoming wijzigen met ingang van 1 oktober 2014.

De aanvrager betaalt vanaf die datum een behandelbedrag van € 300 per aanvraag aan het Faunafonds voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Het behandelbedrag wordt niet verrekend met een te verlenen tegemoetkoming. Evenmin vindt restitutie plaats als het verzoek wordt afgewezen. Voor geleden schade in ganzenfoerageergebieden of –rustgebieden geldt een uitzondering en krijgt de aanvrager het behandelbedrag wel terug.

Uitvoeringskosten Faunafonds
In het Bestuursakkoord natuur dat provincies en rijk in 2011 sloten, is afgesproken dat de uitvoeringskosten van het Faunafonds teruggebracht moeten worden. Provincies gebruiken in eerste instantie hun wettelijke bevoegdheden in het kader van beheer en schadebestrijding om agrariërs in staat te stellen schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Het Faunafonds investeert voorts sinds enkele jaren in de digitalisering van zijn procedures. Daarnaast draagt de invoering van het behandelbedrag bij aan het beperken van de uitvoeringskosten van het Faunafonds.

Behandelbedrag
Agrariërs zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en beperken van schade aan hun gewassen door beschermde inheemse diersoorten. Met de invoering van het behandelbedrag betaalt de agrariër voor een deel zelf ook mee aan de kosten die verbonden zijn aan het vaststellen van de schade, de afhandeling van de aanvraag en de uitbetalingen. Dit zijn kosten voor onder andere de taxatie en administratie en zijn gemiddeld € 600,- per aanvraag. Met het behandelbedrag dragen agrariërs hier dus voor vijftig procent aan bij.

Het tarief voor het behandelbedrag wordt vastgesteld in de Regeling tarieven Flora- en faunawet. Deze regeling kunt u hier downloaden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet