NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Deltaprogramma: Rivierenland trapt af met dijkverbetering

23 sept 2014

"Onze basisveiligheid is onder de maat. Daar gaan we nu een forse plus opzetten", stelt dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland in een persgesprek daags na de presentatie van het Deltaprogramma 2015. Het nieuwe Deltaprogramma stelt een enorme opgave voor het rivierengebied. Dijkgraaf Bleker kondigt aan dat zijn organisatie geleidelijk met dertig mensen (fte) zal worden uitgebreid om intern al het extra werk te kunnen uitvoeren. Op Prinsjesdag overhandigde deltacommissaris Wim Kuijken officieel het Deltaprogramma 2015 aan minister Melanie Schultz van Haegen. Zij stuurde het programma direct naar de Tweede Kamer. Het nieuwe Deltaprogramma zet zwaar in op het versterken van de rivierdijken. Veel dijken zijn gevoelig voor ‘piping’. Direct achter de dijken liggen bewoonde gebieden waar in geval van een bres veel slachtoffers kunnen vallen en grote economische schade zal ontstaan. Ook de verwachten toename van de piekafvoer van de Rijn is van invloed in het riverengebied.

Huidige normering
Tijdens het persgesprek toonde dijkgraaf Bleker van Rivierenland zich verheugd met de landelijke belangstelling voor de waterveiligheid in zijn gebied. "We krijgen nu financiering om snel onze dijken te verbeteren. In eerste instantie gaat het om ruim 200 kilometer dijk die niet voldoet aan de huidige normering. Daarvoor is nu via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma 300 miljoen euro vrijgemaakt. Maar het deltaprogramma gaat nieuwe normen, gebaseerd op overstromingsrisico's, stellen. De nieuwe normering zal in 2017 wettelijk van kracht worden en in 2050 moet daar overal in Nederland aan worden voldaan. De komende jaren hebben we volop werk aan de winkel”, verzekert Bleker.

Dijkverbetering als eerste
Het verzorgingsgebied van Waterschap Rivierenland ligt ingeklemd tussen de Lek aan de noordkant, de Maas aan de zuidkant en de 'super vaarweg' de Waal die daar dwars tussendoor loopt. De afgelopen jaren zijn er al veel dijkprojecten gerealiseerd en enkele projecten worden nu nog uitgevoerd. Deels zijn dit dijkverbeteringprojecten van het waterschap zelf, deels zijn de projecten onderdeel van het rijksprogramma Ruimte voor de rivier dat in 2015 afloopt.

Volgens Bleker gaat het in eerste instantie om de verbetering van de huidige dijken, met name gericht op het vergroten van de stabiliteit en het voorkomen van piping. "We gaan de dijken sterker maken. Hoe we dat doen, kan per dijkvak verschillend zijn. Dat moeten we nog uitwerken." Bleker verwacht dat nieuwe technieken, zoals het plaatsen van verticaal zanddicht geotextiel, een grotere rol gaan spelen. Ook zijn we betrokken bij het verder ontwikkelen van nieuwe technieken zoals het dijkvernageling met groutankers." Mogelijk dat deze technieken de dijkverbeteringen goedkoper gaan maken. Bleker rekent op dit moment met een kostenpost van 5- 10 miljoen euro per kilometer dijk.

Later peilverlaging
Het verhogen van de dijken is, volgens Bleker, voorlopig nog niet aan de orde. "We willen eerst kijken wat de mogelijkheden zijn voor verdere peilverlaging door de rivieren nog meer ruimte te geven. Met Ruimte voor de Rivier is daar zwaar op ingezet en is het laaghangend fruit geplukt." Volgens Bleker zijn er buitendijks geen mogelijkheden meer om de rivieren meer ruimte te geven. Peilverlagende maatregelen komen nu snel neer op het terugleggen van de rivierdijk. "Die opties zijn we nu in kaart aan het brengen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de Waal bij Varik-Heeselt. Daar denken we het peil met 50 centimeter te kunnen verlagen."

Maximale afvoer
Tijdens het persgesprek komt ook de maximale afvoercapaciteit van de Rijn ter sprake. Het Deltaprogramma 2015 komt uit op 17.000 m/3 in 2050 en 18.000 m/3 in 2100. Het gaat om een mogelijke piekafvoer bij Lobith die ongehinderd naar de Noordzee kan doorstromen. In werkelijkheid is die nog nooit hoger geweest 12.600 m3/s (in 1926) en het is de vraag of de Duitse dijken zulke extreem hoge waterpeilen zullen keren. Als die het Rijnwater niet kunnen houden dan zal er bij Lobith aanzienlijk minder Nederland binnenstromen. Bleker is er uitgesproken over: "We gaan niet op Duitsland zitten wachten. Op basis van doorrekeningen van de KNMI-klimaatscenario's kunnen we bij Lobith een waterhoeveelheid verwachten die de komende decennia tot 18.000 m/3 gaat oplopen. Duitsland zal ongetwijfeld ook maatregelen nemen. Die zullen we internationaal afstemmen.”

Samen met belanghebbenden
Ruimte voor de Rivier demonstreert dat waterveiligheidsmaatregelen goed te combineren zijn met algemene gebiedsontwikkeling zoals natuur, recreatie, infrastructuur en zelfs wonen aan het water. "De lokale bevolking weet als geen ander wat er speelt. Daar willen we optimaal gebruik van maken door hen vanaf het begin te betrekken bij onze dijkverbeteringprojecten. We willen eerst de verhalen verzamelen, dan onze voorstellen ontwikkelen en die met de belanghebbenden bespreken. Daar hebben we al goede ervaring mee"', laat Bleker weten. Voor het opstellen van de dijkverbeteringprojecten heeft het waterschap dan ook gemiddeld drie jaar uitgetrokken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet