NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Plan voor meer natuurlijke dynamiek voor moeras Oostvaardersplassen

9 okt 2014

Het natuurgebied Oostvaardersplassen krijgt in de toekomst grotere natuurlijke verschillen in het waterpeil als gevolg van regen en verdamping. Hierdoor zijn de omstandigheden optimaal voor minstens 31 belangrijke vogelsoorten, zoals de zilverreiger en lepelaar. Maar voordat er naar een meer natuurlijk waterbeheer kan worden overgegaan, is het nodig het moeras tijdelijk droog te laten vallen.

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft dit in het ontwerp staan van het Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen. Dit ontwerp-beheerplan ligt ter inzage tot 12 november. DLG en Staatsbosbeheer hebben het plan gemaakt in samenspraak met deskundigen en belanghebbenden.

De Oostvaardersplassen is een jong natuurgebied, dat zich na de drooglegging van Zuid-Flevoland in 1968 heeft ontwikkeld. Het is een 5500 hectare groot gebied met moeras (3600 hectare) open water en een grasrijk deel. Vooral voor moerasvogels is het een aantrekkelijk gebied. Tienduizenden vogels verdeeld over 250 soorten zijn er te vinden. Door de vogelrijkdom zijn de Oostvaardersplassen aangewezen als Natura 2000-gebied. Hiermee behoren de Oostvaardersplassen tot een Europees netwerk van beschermde gebieden.

Grote variatie
De grote oppervlakte, de vele ruiende ganzen, grazende dieren en de dynamiek in de waterhuishouding zorgen in de Oostvaardersplassen voor een grote variatie in leefgebieden voor de verschillende vogelsoorten. Als het huidige beheer wordt voortgezet, verminderen het voedselaanbod en de variatie in leefgebieden. Dit gaat ten koste van bijzondere vogelsoorten. Tijdelijke droogval van een deel van het moeras en nadien een dynamischer waterpeilbeheer zijn daarom essentieel.

Droogval is geen unicum. In de vorige eeuw is dat een paar keer eerder gebeurd. De nu geplande waterstandsverlaging (met ook al een dynamisch peil) is bedoeld voor drie jaar. Hierna kan het waterpeil weer langzaam worden verhoogd.

Maatregelen
In het ontwerp-beheerplan worden ook enkele ondersteunende maatregelen voorgesteld om de plassen als voortplantings- en verblijfgebied van moerasvogels en zoogdieren te behouden en verder te ontwikkelen Het is onder andere de bedoeling poelen te graven en vispassages aan te leggen.

Janine Spieksma, projectleider van DLG, benadrukt hoe belangrijk de vogels in de Oostvaardersplassen zijn. “Het beheerplan richt zich hierop. Maar de grote grazers worden zeker niet vergeten. Die zijn ook erg belangrijk voor het gehele ecosysteem. DLG heeft dit ontwerpplan gemaakt omdat wij zowel de inhoud als het proces beheersen. De Oostvaardersplassen is een ingewikkeld gebied waarin ecologie en hydrologie een samenspel zijn. Samen met de deskundigen hebben wij een goede oplossing kunnen vinden voor dit gebied. En wat het proces betreft: we hebben samen met een klankbordgroep, deskundigenoverleg en stuurgroep kunnen inspelen op de bestuurlijke dynamiek rond dit gebied.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet