NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatssecretaris Dijksma zoekt ruimte in Natura2000-regelgeving

3 okt 2014

In het AO Natuurbeleid van 2 oktober heeft Staatssecretaris Dijksma (PvdA) aan de Kamer toegezegd om met de Europese Commissie het gesprek aan te gaan over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de internationale opgaven. In het AO wezen verschillende partijen erop dat de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn onvoldoende flexibiliteit bieden in de uitvoering. Deze richtlijnen gaan uit van een strikte bescherming van specifieke soorten en habitats, terwijl de uitvoering juist gericht is op het zorgen voor de juiste condities en randvoorwaarden, waarna de natuurlijke dynamiek zijn werk kan doen. De staatssecretaris ziet in de zogenaamde Health Check goede mogelijkheden om de meer gebiedsgerichte benadering, die ook de provincies voorstaan, te bepleiten.

Conferentie tijdens EU-voorzitterschap
De staatssecretaris is voornemens om hierover in 2016, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, een conferentie te organiseren. De staatssecretaris benadrukte in het debat dat het niet de intentie is om minder inzet te plegen op de internationale natuurwaarden. Ze stelt het ecologische doel niet ter discussie; wel de wijze waarop dat doel gerealiseerd wordt.

Draagvlak voor Rijksnatuurvisie
In het AO stond de Rijksnatuurvisie centraal, die de staatssecretaris in april aan de Kamer heeft aangeboden. In de Tweede Kamer is breed draagvlak voor de hoofdlijn van deze natuurvisie: meer nadruk op de maatschappelijke betekenis van natuur, en een verschuiving van het beschermen van natuur tegen de samenleving naar bescherming door de samenleving. Deze hoofdlijn komt ook terug in de verschillende natuurvisies die door provincies zijn opgesteld. De staatssecretaris heeft aangekondigd om samen met de provincies een maatschappelijke uitvoeringsagenda op te gaan stellen. Ze zal de Kamer hierover voor het eind van dit jaar nog informeren met een Kamerbrief.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet