NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rustgebieden voor vogels gemarkeerd in de Alde Feanen

2 okt 2014

Winterrustgebieden in de Alde Feanen zijn vanaf 1 oktober gemarkeerd met boeien. Vogels kunnen er in alle rust overwinteren. Watersporters worden verzocht tussen 1 oktober en 1 april de gebieden niet in te varen. Vorig jaar is gestart met winterrustgebieden in een gedeelte van de Snitser Mar, Wite Brekken en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken en Fluezen. De gebieden in de Alde Feanen zijn daar dit jaar aan toegevoegd.

Van 1 oktober tot 1 april geldt de erecode ‘Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust’. Het is een vrijwillige code, waarmee watersporters gevraagd wordt de gebieden niet in te varen. De rustgebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen. De gebieden zijn in de winter gemarkeerd met gele boeien.

Markeringsboei winterrustgebieden
De Friese wateren zijn van internationale waarde, vanwege de bijzondere vogels die hier overwinteren. Het gaat om vogelsoorten die beschermd worden vanuit de Europese vogelrichtlijn. Om deze vogels, zoals de slobeend en de wintertaling, in dit gebied te houden is winterrust van belang. Rustgebieden in Marrekrite app

Sinds september zijn de winterrustgebieden opgenomen in de Marrekrite app. Watersporters krijgen een melding als ze een rustgebied naderen. Daarnaast is het van 1 oktober tot 1 april mogelijk om door te geven wat er te zien is. De app is één van de middelen om te kunnen inventariseren of er boten en/of vogels in de rustgebieden zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet