NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies positief over Natuurwet maar bepleiten aanpassing actieve soortenbescherming

26 sept 2014

Jan Jacob van Dijk hield gisteren een warm pleidooi voor een snelle invoering van nieuwe Wet Natuurbescherming. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de nieuwe natuurwet wist de Gelderse gedeputeerde en IPO-portefeuillehouder duidelijk te maken dat provincies hun rol als gebiedsregisseur met de wet waar kunnen maken. Kritisch was hij wel over het onderwerp ‘soortenbescherming’: op dat punt moet de wet volgens het IPO nog worden aangepast. Provinciale uitvoering
De Tweede Kamer liet zich gisteren uitgebreid informeren over de vernieuwde Wet Natuurbescherming. Het wetsvoorstel ziet op de bescherming van kwetsbare natuurgebieden, in het wild levende planten- en diersoorten en bossen. De wet vormt tevens het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies. Provincies gaan een groot deel van de wet in de praktijk uitvoeren, samen met natuur- en landschapsorganisaties. Deze waren dan ook door de Kamer uitgenodigd om de Wet toe te lichten. Samen met onder andere wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven namen zij de Kamer mee in hun overwegend positieve kijk op de Wet.

In goede handen
Van Dijk hield een puntig betoog waarom natuur bij provincies in goede handen is: “Het past bij de kerntaken van de provincies op ruimtelijk-economisch gebied en bij hun rol als gebiedsregisseur.” Provincies staan dicht bij de verschillen maatschappelijke spelers en zijn daardoor goed in staat om verbindingen met verschillende belangen te leggen. De nieuwe Natuurwet biedt provincies de mogelijkheid om samen met deze partners invulling te geven aan dit beleid. Daarom is het belangrijk dat de wet snel in werking treedt.

Actieve soortenbescherming
Toch kraakte Van Dijk ook een kritische noot over de Wet. Op het gebied van ‘actieve soortenbescherming’ dient de Wet nog te worden aangepast. In het wetsvoorstel staat nu dat provincies een resultaatverplichting hebben met betrekking tot het actief beschermen van specifieke planten- en dierensoorten. Van Dijk: “Het gaat hier om Europese verplichtingen waarvoor het rijk in eerste instantie verantwoordelijk is. Provincies spannen zich in om aan de verplichtingen te voldoen, maar de resultaatsverplichting ligt bij het rijk.” De bescherming van soorten is belangrijk, maar provincies kiezen daarbij voor een aanpak waarbij de nadruk wordt gelegd bij het op orde brengen van de kwaliteit van grotere gebieden, waarvan meer soorten kunnen profiteren. Zo wordt gewerkt aan een grotere biodiversiteit.

Otter
Oud-Kamerlid Van Dijk zette zijn pleidooi kracht bij door te verwijzen naar een actuele casus over de otter. Het rijk werd onlangs gedwongen door de rechter om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat otters niet langer worden aangereden. Nu het rijk zegt dat provincies hiervoor verantwoordelijk zijn zou dit kunnen betekenen dat provincies een groot deel van hun budget aan één soort, namelijk de otter, moeten besteden in plaats van de biodiversiteit in een groter gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet