NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe eigenaar en beheerder voor Reggedal Enter gezocht

10 okt 2014

De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen zetten de realisatie van de natuur en de hermeandering van de Regge bij Enter via een openbare aanbestedingsprocedure op de markt. Deze nieuwe vorm gebeurt in twee fasen. In de eerste fase zoekt de provincie Overijssel een nieuwe eigenaar en beheerder van het gebied. In de tweede fase, die in 2015 plaatsvindt, wordt de inrichting van het gebied door het waterschap Vechstromen via een aanbesteding in de markt gezet. De voorwaarden voor inrichting worden onder andere met de geselecteerde eigenaar/beheerder voorbereid.

In totaal wordt er in de eerste fase van het project ruim 84 hectare grond op de markt gezet. Dit gaat om gronden die in het kader van de landinrichting Enter binnen Ypelo en Deldenerbroek voor natuur en waterdoelen zijn aangemerkt. Inschrijvers kunnen een bod doen op het verwerven van deze gronden. Daarnaast wordt gevraagd om een aanbieding te doen om deze gronden via een afkoopsom eeuwigdurend te beheren. Daarmee krijgen ze de kans om het natuurbeheer te koppelen aan een eigen verdienmodel. Aan het beheer zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de inschrijver gaan beschikken over een specialistisch natuurbeschermingscertificaat en worden er verschillende inhoudelijke eisen gesteld. Eén daarvan is dat het gebied landschappelijk voldoende open moet blijven en toegankelijk is voor recreanten. De aanbiedingen worden ook beoordeeld op de wijze waarop rekening wordt gehouden met de omgeving, zoals de aangrenzende natuurbeheerders en landbouwers.

Goedkoper en eenvoudiger
Gedeputeerde Hester Maij is benieuwd naar de uitkomsten van deze nieuwe vorm van natuurrrealisatie via een aanbestedingsprocedure. “De provincie Overijssel wil iedereen gelijke kansen bieden om natuurgronden te verkrijgen. We hebben gehoord dat verschillende partijen als particulieren, terreinbeherende organisaties en agrarische natuurverenigingen belangstelling hebben om aan deze aanbesteding mee te doen. We verwachten dat we begin 2015 het koopcontract met de nieuwe eigenaar en beheerder kunnen ondertekenen. Het waterschap Vechstromen is nu al druk bezig om de inrichting van deze laatste schakel in het Reggedal voor te bereiden. De nieuwe beheerder wordt daar straks nadrukkelijk bij betrokken en krijgt de kans om de detailinrichting nog op het voorgenomen beheer af te stemmen. Met deze pilot doen we ervaring op met nieuwe vormen van natuurrealisatie en proberen we natuur sneller, goedkoper en eenvoudiger te realiseren.”

Gezamenlijke uitvoering
Op 9 oktober ondertekenden gedeputeerde Hester Maij (provincie Overijssel) en Dagelijks Bestuurslid Nettie Aarnink (waterschap Vechstromen) een uitvoeringsovereenkomst waarin zij nadere afspraken maken over de gezamenlijke uitvoering van de natuurrealisatie en hermeandering in het Reggedal. De aanbesteding voor de eerste fase, de verkoop en het beheer is op 10 oktober 2014 gestart. Inschrijvingen moeten uiterlijk 1 december 2014 om 12.00 uur zijn ingeleverd. Alle informatie over de inschrijving is terug te vinden op http://bitly.nl/7xtUla.

Levering op 1 januari 2018
De uitkomst van de aanbesteding wordt begin volgend jaar bekend gemaakt. De daadwerkelijke levering van de gronden vindt op 1 januari 2018 plaats. Dit omdat de lopende ruilprocessen in de landinrichtingsgebieden Enter-Ypelo en Enter-Deldenerbroek eerst nog via een aktepassering worden afgerond en vervolgens door het waterschap Vechtstromen worden ingericht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet