NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grootste natuurontwikkelingsproject in Nederland

22 okt 2014

Met de oplevering van het heringerichte gebied Olde Maten en Veerslootlanden is maar liefst 1.000 hectare natuurontwikkeling (het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland) volledig afgerond. Olde Maten en Veerslootlanden - een gebied tussen Zwartsluis en Staphors t- vormt samen met de Weerribben, de Wieden en de Rottige Meente het grootste aaneengesloten laagveengebied in West-Europa. Om de natuurwaarden in stand te houden en te ontwikkelen, is de hoofdfunctie in het gebied (natte) natuur.

Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied: "Ik ben er trots op dat dit project een substantiële bijdrage levert aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 en daarmee van groot belang is voor de versterking van de natuur in Overijssel én in Nederland". Tijdens een openingshandeling op woensdag 22 oktober jl. haalde Hester Maij 'de schop uit de grond' waardoor gesymboliseerd werd dat de herinrichting van het gebied gereed is.
Ze overhandigde daarna twee zeisen aan Districtshoofd Lammert Kragt van Staatsbosbeheer als teken van de start van de beheerfase en maatwerk. ecopass Oldematen

Eco-aquaduct uniek in Nederland
Uniek is de aanleg van een zogenaamde eco-aquaduct, een gecombineerde natte en droge faunapassage. Een dergelijk bouwwerk van twee kruisende watergangen is nergens in Nederland te vinden. Door het eco-aquaduct is het mogelijk dat er in een groot gebied een verschillend waterpeil wordt gerealiseerd en dat dieren zonder barrières de weg en het kanaal kunnen passeren. Onder andere de otter, waterspitsmuis, ringslang, heikikker en bittervoorn kunnen zich hierdoor in een groter gebied bewegen.

Er ontstaat een waterpeil voor de natuur en het waterpeil voor de landbouw wordt gehandhaafd. Door de watersystemen te scheiden, levert het winst op voor de natuur én de landbouw. De Natte As van circa 25 meter breed en een stelsel van sloten, zorgt ervoor dat het water in het natuurgebied tot in de kern kan doordringen. Door de scheiding van de waterpeilen ontstaat tevens water van andere kwalteit, wat noodzakelijk is om de natuurdoelen te halen. Er zijn maatregelen uitgevoerd om de ontwikkeling van zogenaamde 'blauwgraslanden' mogelijk te maken, een bijzonder soortenrijke plantengemeenschap van schraal nat grasland. Ook zijn delen voor weidevogels aangelegd en is het maaiveld omlaag gebracht naar grondwaterpeil door te plaggen en er zijn nieuwe boksloten gegraven.

Particulier beheer
Een groot deel van het gebied zal beheerd worden door de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Horst en Maten in samenwerking met grondeigenaar Staatsbosbeheer. De betrokken agrarische ondernemers hebben hun bedrijf in de directe omgeving en zijn de ambassadeurs van dit prachtige gebied. De inzet van particulier beheer op deze grote schaal is uitzonderlijk in Nederland. Voor de promotie van het gebied en de ontsluiting van de bezoekers is er nauwe samenwerking met de Stichting 'Vrienden van de Oldematen' op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie. Staatsbosbeheer heeft de eindregie om de gewenste natuur te realiseren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet