NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Duurzame toekomst voor it Fryske Feangreidegebiet

30 okt 2014

Een duurzame toekomst voor 2050 voor it Fryske Feangreidegebiet. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Friesland vandaag besloten. Met de Veenweidevisie brengt GS de gevolgen van maaivelddaling in beeld. Ook kijkt GS naar de mogelijkheden om daar wat aan te doen.

In het Friese veenweidegebied daalt de bodem. Oorzaak is de ontwatering van het veen, waardoor het veen oxideert en dus langzaam verdwijnt. In veel gevallen is die bodemdaling ongelijkmatig, waardoor huizen, wegen en riolen verzakken. En de natuurgebieden komen steeds hoger te liggen ten opzichte van hun agrarische omgeving. De effecten van bodemdaling zijn onomkeerbaar en ingrijpend voor de inrichting en het gebruik van het gebied. En dus ook voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Wanneer het huidige beleid en de huidige maatregelen worden doorgezet, is het veen over honderd jaar nagenoeg verdwenen. Daarom heeft provincie Fryslân samen met Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten en stakeholders in het gebied de Veenweidevisie opgesteld. De visie heeft als doel de inwoners en gebruikers van het gebied zicht te bieden op een toekomst in een aantrekkelijke leef- en werkomgeving.

Maatwerk
In het Friese veenweidegebied bestaan grote verschillen in bodemsamenstelling en grondgebruik. De voorgestelde maatregelen verschillen daarom per deelgebied. De maatregelen zijn gericht op het vertragen van maaivelddaling door een aangepast waterbeheer. Hierdoor is er meer tijd om voor te bereiden op verdere maaivelddalingen, spreiding van kosten, behoud van landschap, natuur, archeologie en afname van de uitstoot van CO2.

Gedeputeerde Schokker: “In samenwerking met gemeenten en Wetterskip Fryslân is in een periode van ruim twee jaar een lange termijn visie voor het Friese Veenweidegebied opgesteld. In verschillende stappen is de visie getoetst bij belanghebbenden uit het gebied. De Mienskip is volop betrokken bij de totstandkoming van de voorgestelde maatregelen van de visie. Zo is de Veenweidevisie ook geen eindpunt, maar het startpunt van een nieuwe fase.”

Planning
Eind november organiseert de provincie twee informerende bijeenkomsten voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Op 25 november vindt de eerste bijeenkomst plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek en de tweede bijeenkomst vindt plaats op 27 november in Glinstra State in Burgum. Provinciale Staten behandelen naar verwachting de Veenweidevisie in januari 2015.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet