NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurontwikkeling in Arkemheen weer een stap verder

30 okt 2014

Bijna het gehele vernattingsgebied in Arkemheen is met een laatste kavelruil eigendom van Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland geworden. Door ruilingen is het ook mogelijk geworden om op 75 procent van het areaal in het aangrenzende gebied nieuwe natuur aan te leggen.

Natura 2000-gebied Arkemheen; bron provincie GelderlandHiermee komt de gerealiseerde natuur in Arkemheen op bijna 240 hectare en kan nieuwe natuur op nog eens 60 hectare ter hand genomen worden.

Nieuwe natuur
Bij de laatste kavelruil in oktober zijn via een aktepassering 14 hectare grond in het gebied Arkemheen van eigenaar gewisseld. Het gaat om gronden in het vernatte Natura 2000-gebied die nog in handen waren van particuliere eigenaren en de gronden van drie eigenaren in het aangrenzende Natura 2000-gebied, waar natuurontwikkeling perceelsgewijs gaat plaatsvinden.

Afspraken
Daarnaast is met een aantal eigenaren afgesproken dat zij zelf nieuwe natuur aanleggen. De eigenaren werken de afspraak verder uit. Gebiedscoöperatie O-gen voerde in opdracht van de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe het projectmanagement uit en Dienst Landelijk Gebied de projectuitvoering. De kavelruilcommissie vervulde een belangrijke adviserende en faciliterende rol.

N2000
Arkemheen is aangewezen als Natura 2000-gebied om de soortenrijkdom te beschermen. Naast het beschermen van de smient, kleine zwaan en bittervoorn staat het gebied ook van oudsher bekend om zijn weidevogels.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet