NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland stemt in met Ganzenbeheerplan

29 okt 2014

Gelderland stemt definitief in met het Ganzenbeheerplan 2014-2019 van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE). De FBE bestaat uit de verschillende grondgebruikers in Gelderland, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch landschap, landgoedeigenaren, landbouwers en gemeenten.

In hun ganzenbeheerplan beschrijven zij hoe ze schade willen bestrijden én rust willen bieden aan ganzen in de wintermaanden. De FBE ontvangt de gevraagde ontheffingen voor het bestrijden van ganzenschade.

Besluit tot gebruik ontheffingen
De ganzenstand neemt al jaren fors toe en veroorzaakt aanzienlijke schade. Ganzen die alleen overwinteren krijgen rust in de bestaande rustgebieden. De FBE wil de winterganzen ook op landbouwgronden rust bieden. Dat doet de FBE als er in de zomer voldoende ganzen worden afgeschoten die het hele jaar in ons land verblijven. De provincie steunt deze aanpak vanwege het draagvlak bij de partners en omdat de soort met deze aanpak niet in gevaar komt. Met de ontheffingen van de provincie bepaalt de FBE wanneer ze welke maatregelen nemen om ganzenschade te bestrijden.

Schadevergoeding
De provincie heeft de FBE toegezegd om ook buiten rustgebieden ganzenschade in de wintermaanden te vergoeden. Agrariërs betalen hiervoor wel een basisbedrag om deze vergoeding aan te vragen. De provincie heeft het ganzenbeheerplan getoetst aan de Kadernota Faunabeleid, de Flora- en faunawet en de gevraagde randvoorwaarden.

Faunabeheereenheid
Het voorkomen én bestrijden van schade en beheren van beschermde dieren is in de Flora en faunawet neergelegd bij de grondgebruikers. Dit moet planmatig gebeuren. Daarom zijn in Nederland Faunabeheereenheden in het leven geroepen, die samen tot dit planmatig beheer komen. De provincie toets deze plannen aan wet en regelgeving en verleent ontheffingen van het verbod om de beschermde dieren opzettelijk te verontrusten en te verjagen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet