NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Agenda voor vraagstukken op het platteland

12 nov 2014

Kansen voor vrijkomende erven en het nieuwe pionieren, twee voorbeelden van vraagstukken die nu spelen op het Flevolandse platteland. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben een agenda Vitaal Platteland vastgesteld waarin deze en andere onderwerpen onder de aandacht gebracht worden. Onder de aandacht van een nieuw college van GS, maar ook van andere spelers op het platteland van Flevoland.

De provincie ziet met name ten aanzien van de structuur van het landelijk gebied een rol voor zichzelf weggelegd. Bijvoorbeeld bij schaalvergroting en water- en bodemkwaliteit heeft de overheid het primaat en moeten er richtinggevende keuzes gemaakt worden. Voor onderwerpen zoals erfgrootte en ketenverlenging kan de overheid een regulerende rol vervullen met behulp van onder andere structuurvisies en bestemmingsplannen. Onderwerpen zoals de invulling van vrijkomende erven en leefbaarheid worden samen met partners nader uitgewerkt om te komen tot oplossingen, waarbij het op dit moment nog de vraag is wat de rol van de overheid zou moeten zijn.

Dialoog met stakeholders
De agenda is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met maatschappelijke partijen, gemeenten en het waterschap. Uit de dialoog met stakeholders blijkt duidelijk dat een provinciale rol ten aanzien van de agendavorming voor een Vitaal Platteland gewenst is. Met deze agenda Vitaal Platteland wil de provincie dan ook een eerste stap zetten in het mobiliseren van partijen en het cre‘ren van ruimte voor onderzoek en visievorming.

Vervolg
De Agenda Vitaal Platteland wordt op 17 december 2014 besproken in Provinciale Staten. De agenda en onderliggende informatie is te vinden op www.flevoland.nl/vitaalplatteland

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet