NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oordeel grondbeleid Zuid-Hollands natuurnetwerk

11 nov 2014

De Randstedelijke Rekenkamer deed onderzoek naar het grondbeleid van de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van het natuurnetwerk. Samen met het onderzoek naar het natuurbeleid biedt het een aantal waardevolle aanbevelingen.

De Rekenkamer onderzocht de bijdrage van het grondbeleid in de periode januari 2007 tot april 2014 aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Gedeputeerde Staten onderschrijven de conclusies op hoofdlijnen.

De provincie vindt het belangrijk te weten hoe het staat met het natuurbeleid: leiden aanleg en beheer tot goede omstandigheden voor bedreigde plant- en diersoorten? Gedeputeerde Staten rapporteren aan Provinciale Staten onder meer in de jaarrekening over het behalen van de doelstellingen van het natuurbeleid.

Afronding natuurbeleid
"Voor onze lerende organisatie met nieuwe taken op het gebied van natuurbeleid is een aantal aanbevelingen van de Rekenkamer waardevol" zegt gedeputeerde Han Weber. "Ook voor dit onderzoek geldt dat er een belangrijk verschil is in benadering tussen provincie en Rekenkamer. De provincie kiest voor een 'bottom-up aanpak'. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen in de deskundigheid van partijen in het veld en er wordt samengewerkt met veel verschillende partners op basis van gelijkwaardigheid. Zuid-Holland spreekt samen met deze partners doelen af, de wijze van aanpak is aan de uitvoerende partijen."

Dynamische periode
De afgelopen jaren bevond het natuurbeleid zich landelijk in een dynamische periode. Vanaf 2007 is een decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies ingezet, financieel ingericht met het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Hierop volgde in 2010 een verdere decentralisatie met ingrijpende bezuinigingen. Vanaf 2011 tot april 2014 vonden onderhandelingen met het Rijk over de decentralisatie van het natuurbeleid plaats, leidend tot afspraken in het Natuurpact 2013 en de Bestuursovereenkomst Grond 2013. Met deze duidelijkheid is de provincie het natuurbeleid gaan vormgeven in verschillende beleidsdocumenten.

Conclusies onderschreven
Gedeputeerde Staten onderschrijven op hoofdlijnen de conclusies van de Rekenkamer. Die constateert verschillen in te realiseren en gerealiseerde hectares in verschillende beleidsstukken en rapportages van provincie en Dienst Landelijk Gebied. De ILG-periode met gedeelde verantwoordelijkheden en vervolgens de onzekerheden samenhangend met de decentralisatie van en bezuiniging op het natuurbeleid zijn hiervan grotendeels de oorzaak.

Aanbevelingen
De aanbeveling om strak te sturen op hectares en planning past niet binnen de netwerkende werkwijze van de provincie. In de provinciale aanpak wordt de voortgang bewaakt via afspraken met gebiedspartijen over planning en prognose en voortgangsgesprekken hierover. Voortgang wordt gerapporteerd in het Provinciaal Monitoringsprogramma (PMP) Biodiversiteit.

Bijsturen
Aanbevelingen over het inbouwen van heroverwegingsmomenten, inzetten van het PMP voor monitoring en helder rapporteren over afwegingen aangaande grondtransacties worden overgenomen. In het PMP zullen prestatie-indicatoren benoemd worden. De Uitvoeringsstrategie EHS (PS, januari 2014) omvat de realisatie van de ontwikkelopgave Nieuwe natuur in de periode 2013-2027. Die is onderverdeeld in perioden van 4 jaar. Afgesproken is om de voortgang van de (hele) opgave te evalueren aan het eind van elke periode. Daarmee is voor PS een moment ingebouwd om bij te kunnen sturen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet