NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Gelderland als gebiedsregisseur

13 nov 2014

Voor de provincie Gelderland als gebiedsregisseur is 2015 een belangrijk jaar. In een aantal grootschalige gebiedsontwikkelingsprogramma’s, projecten en processen is de provincie actief.

Een groep kinderen in een weiland langs een rivier; bron provincie GelderlandBelangrijk resultaat in het programma WaalWeelde is de Structuurvisie WaalWeelde West. Daarin wordt vastgelegd hoe het uiterwaardengebied van WaalWeelde West er in de toekomst moet uitzien, zodat het mooi, economisch sterk en veilig blijft.

Overnachtingshaven Lobith
Daarnaast worden stappen gezet in aantal projecten waar provincie zelf verantwoordelijk voor is: de definitieve ontwerpen voor Gendtsche Polder, Stadswaard en Beuningse Uiterwaarden zijn in 2015 gereed. Kansrijke projecten worden verder verkend. Via het project Beleef de Waal worden de recreatie en het toerisme verder versterkt, door ondersteuning van initiatieven uit het gebied met raad, daad en subsidiegeld.Samen met de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat werkt de provincie aan de realisatie van de Overnachtingshaven Lobith. Hier wordt in 2015 de locatiekeuze van de overnachtingshaven Tuindorp en overnachtingshaven bij Spijk uitgewerkt in een inpassingsplan. Ook is het de bedoeling dat de locatie WaalWaard wordt verkocht aan zand- en grindbedrijf De Beijer.

Veluwekroon
Binnen Veluwekroon is een mooi resultaat te vieren: een schoon Apeldoorns Kanaal (sanering klaar) en een heringericht 5de pand van het Apeldoorns Kanaal. Ook zijn er belangrijke stappen gezet in de bevaarbaarheid van het kanaal met het beweegbaar maken van vier bruggen en twee sluizen. In De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat de nieuwe interprovinciale samenwerking Liniebreed met daarbij nadrukkelijk aandacht voor duurzaam beheer.
Park Lingezegen

Voor Park Lingezegen is eind 2014 een grondstrategieplan vastgesteld. In 2015 worden de eerste gronden die buiten de basisinrichting van het park liggen openbaar verkocht. Daarmee kan het investeringskrediet Park Lingezegen worden terugverdiend. Daarnaast wordt, nu de basisinrichting van het park nagenoeg gereed is, in samenspraak met de partners richting gegeven aan hoe de toekomstige ontwikkeling van het Park Lingezegen gefaciliteerd en begeleid wordt.

Deltaprogramma Rivieren
Tenslotte is 2015 een belangrijk jaar voor wat de uitwerking van het Deltaprogramma Rivieren betreft. De provincie Gelderland zet, samen met diverse partners, in 2015 een organisatie neer die de voorkeursstrategie van Deltaprograma verder uitwerkt. Een concrete uitwerking van een eerste project is het beginnen met de MIRT-verkenning (Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport) voor de hoogwatergeul Varik Heesselt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet