NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuwe Toekomstvisie Natuur nodigt uit

5 nov 2014

De Flevolandse natuur is robuust en van groot internationaal belang. Denk bijvoorbeeld aan de Oostvaardersplassen of de bosgebieden langs de vogelrijke randmeren. Sinds begin van dit jaar is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van natuur en landschap. Dat vroeg om een visie die uitnodigt en uitdaagt.

De onlangs vastgestelde toekomstvisie ‘Flevoland verrassend groen’ vormt de koepel voor het natuurbeleid. Daaruit blijkt dat de provincie het bestaande natuurnetwerk als fundament voor de natuurkwaliteit wil blijven beschermen en gericht versterken. Speerpunten daarbij zijn: natte natuur, gevarieerde bosgebieden, goede verbindingen, overgangen tussen water en land en een duurzaam (natuur)beheer.

Toegankelijkheid groter, kansen voor recreatiesector
Verder wil de provincie dat de bekendheid en de toegankelijkheid van de Flevolandse natuur toenemen en dat de kansen die er liggen voor bedrijvigheid in de vrijetijdssector worden benut. Ondernemers worden uitgedaagd om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen, waarbij de natuur wordt benut en tegelijkertijd versterkt. Ze worden geprikkeld om nieuwe ontwikkelingen te laten aansluiten op het bestaande landschapspatroon.

Faciliterende rol voor provincie
Als overheid kiest de provincie daarbij zelf voor een uitnodigende en faciliterende rol. Dat betekent willen inspireren en ruimte bieden aan nieuwe coalities. En in de natuurvisie geeft de provincie een denkrichting aan en benoemt ze kansen. Gebiedspartners worden uitgenodigd en uitgedaagd om deze kansen verder uit te werken. Het programma Nieuwe Natuur is een voorbeeld van de nieuwe rol. Het laat zien hoe de provincie initiatieven stimuleert, faciliteert en soms bijstuurt vanuit de verantwoordelijkheden voor het behoud en de bescherming van de natuurwaarden.

Draagvlak voor natuurvisie
Om tot een natuurvisie te komen die breed gedragen wordt, heeft de provincie gesprekken gevoerd met gebiedspartners, op zoek naar gemeenschappelijke natuurbeelden en kansrijke initiatieven. In totaal is met 24 verschillende partijen gesproken, waaronder de gemeenten, terreinbeheerders, belangenorganisaties voor de landbouw, voor recreatie en toerisme en voor natuur, landschap en milieu.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet