NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Ruimte voor innovatie

4 nov 2014 Naar aanleiding van het werkbezoek van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) aan de innovatieve proeftuin Texel komt zij in haar brief en essay tot 5 aanbevelingen voor provinciaal beleid in Zuid-Holland.

1. Ruimte voor innovatie
Bied experimenteerruimte, neem belemmerende regels weg en ondersteun waar nodig ook koplopers en vernieuwers. Bevorder innovatief ruimtegebruik door meer ruimte te bieden aan nieuwe functies en functiecombinaties. Doe dit met name om leegstand te bestrijden en ons erfgoed en landschap te (re)vitaliseren.

2. Ruimte: kies voor aantrekkelijke landschappen met identiteit
Texel toont dat het consequent vasthouden aan een op kwaliteit gerichte lange termijn visie werkt. Werk hier in Zuid-Holland gebiedsgericht aan, zowel vanuit het directe belang voor de recreatieve sector, als voor het bieden van een aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat. Werk die gebiedsvisies verder uit in gebiedsprogramma’s waarin ook de financiering is opgenomen.

3. Water en landbouw: kies voor adaptieve en robuuste maatregelen
Texel toont met name voor onze kust en Delta relevante goede voorbeelden van adaptieve teelten, bouwen met de natuur en van zachtere en meer geleidelijke overgangen tussen water en land en tussen zoet en zout. Dit biedt kansen voor landbouw, natuur, recreatie en voor water en wonen in een aantrekkelijke omgeving.

4. Energie: werk aan het energielandschap van de toekomst
Hierbij gaat het zowel om het ruimtelijk mogelijk maken als om het stimuleren van de ontwikkeling van een aantrekkelijk en vitaal energielandschap, dat door de inbreng van gebiedspartijen kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.

5. Gebiedsaanpak: kies voor klein en flexibel
Texel toont dat het vanuit een lange termijn en op kwaliteit gerichte visie die stap voor stap samen met partners wordt ingevuld werkt. Kleine stappen en een flexibele aanpak helpen om de gebiedsontwikkeling te versnellen en het draagvlak hiervoor te vergroten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet